LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Lydteknikk

Gain

Gain er et forholdstall for hvor mye et signal er forsterket eller dempet. Blir vanligvis uttrykt i dB - desibel.

Gate

En elektronisk enhet som slår av signalet når dets nivå faller under en terskel som brukeren har stilt inn. Ofte brukt for å sikre stillhet i pauser i sangen, eller for å hindre lekkasje mellom mikrofoner i et flermikrofonoppsett på et trommesett.

Grafisk Equaliser

Enhet med mange smalbåndsfiltere ved siden av hverandre. Hvert filter har en egen kontroll for forsterkning eller dempning av signalet på faste frekvenser.Det benyttes vertikale fadere som dermed gir et grafisk bilde av justeringen av alle frekvensene.

Ground (jord)

Ground (jord)Jord på strømnettet og jord i en elektrisk krets blir ofte antatt å være det samme, men det er det ikke. Jordledningen i strømnettet er til av sikkerhetsgrunner, mens jord i lydutstyr er et punkt som har en spenning på 0 Volt.

Ground Compensation (jordkompensasjon)

En teknikk som benyttes til å kansellere effekten av jordsløyfer som oppstår når elektroniske enheter kobles sammen.

Ground Loop

En Ground Loop - jordsløyfe - oppstår når det går jordstrøm i signalkablen pga av at apparater er tilkoblet nettuttak med forskjellig jordpotensiale. "Brum" som oppstår ved jordsløyfe er alltid 50Hz i frekvens.

En god regel er at en ikke skal tilkoble skjermen i begge ender i en signalkabel mellom apparater. Skjermen skal kun termineres i inngangen av apparatet som også blir referansen for ballanseringen.
PS: Mikrofoner skal alltid tilkobles med kabel der skjermen er terminert i BEGGE ender.

Group

En utgang som en rekke signaler kan mikses til.

Gruppe

En utgang som en rekke signaler kan mikses til.